Obchodní podmínky

Obchodování pomocí e-shopu (internetový obchod)

Základní údaje – Zhotovitel

Ing. Ondřej Štopl – TermoCorp
info@termocorp.cz
tel.: 608 509 831

IČ: 02578549


Kupující
Koncový uživatel poskytuje prodejci dobrovolně svoje osobní údaje a souhlasí s jejich následným zpracováním internetovým obchodem. Kupující poskytuje pouze takové údaje, které jsou nezbytné pro realizaci obchodní transakce. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se důkladně seznámil s obchodními podmínkami a souhlasí s nimi.

Základní informace
Obchodní podmínky jsou platné pro veškerý nákup realizovaný v internetovém obchodu www.termocorp.cz. Tyto podmínky definují práva a povinnosti internetového obchodu a práva a povinnosti nakupujících.

Podmínky ochrany osobních údajů (GDPR)

 I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Ondřej Štopl; IČ:02578549 se sídlem Nový Malín 884; Nový Malín (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou:

       adresa:Nový Malín 884, Nový Malín 788 03

       email:info@termocorp.cz

       telefon:608 509 831

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Správce nejmenovalpověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

 

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 1. Správce nemá  v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

VI. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména antivirový program; zálohy;  
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

         Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.Nová objednávka
Veškeré objednávky jsou závazné. Provozovatel internetového obchodu má povinnost realizovat závazné objednávky svých zákazníků. Pro všechny objednávky platí povinnost vyplnit řádně a pečlivě objednávkový formulář. Odesláním objednávky zákazník souhlasí se všemi podmínkami. Způsob hrazení za služby záleží na volbě klienta. Provozovatel se zavazuje dodat výstupní materiály od 1 do 5 pracovních dní ode dne snímkování.

Způsoby objednání služby:

 • elektronickou objednávkou
 • telefonicky
 • e-mailem
 • případně SMS

Zrušení objednávky
Zrušení objednávky je možné pouze po dohodě obou stran zúčastněných v obchodním vztahu, to znamená internetového obchodu a zákazníka, prostřednictvím telefonu nebo e-mailu.  Provozovatel si vyhrazuje odmítout objednávku z důvodu nevyhovujicích klimatických podmínek, z kapacitných důvodů nebo jiných technických překážek (porucha termokamery, dopravního prostředku atd.)

Platby a hrazení zboží
Cenu za služby a případné náklady může kupující uhradit následujícími způsoby:

 • bezhotovostně převodem na účet
 • v hotovosti na místě snímkování

Závěr
Tyto obchodní podmínky jsou závazné pro všechny strany realizovaných transakcí, jak pro koncového zákazníka tak, pro provozovatele internetového obchodu. Provozovatel internetového obchodu si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit, přičemž se provozovatel zavazuje o všech změnách v obchodních podmínkách včas a zřetelně informovat na stránkách internetového obchodu.

 

Radiator